اگر در صد شرکت کنندگان کم باشد مجلس هفتم مشروعیت ندارد
55 بازدید
محل نشر: همبستگی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی